Algemene voorwaarden
Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1.  Huidige algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) zijn steeds, exclusief en primerend van toepassing op alle offertes, bestellingen en/of overeenkomsten die door de klanten (hierna: “ De Klant”) met de BV Belpub met zetel te 8800 Roeselare, Armoedestraat 11/1, KBO-nr. 0427.559.370, hierna: Belpub) worden afgesloten en dit ongeacht de eventuele algemene voorwaarden die de Klant op eigen documenten zou vermelden, dewelke steeds ondergeschikt zijn aan huidige Algemene Voorwaarden van de BV Belpub.

Elke eventuele wijziging van de Algemene Voorwaarden gaat bij het publiceren ervan onmiddellijk in en geldt voor elke bestelling na het publiceren van de nieuwe versie.

Artikel 2. Offertes

2.1. Offertes door Belpub zijn steeds te goede trouw en vrijblijvend opgesteld met een maximale geldigheidsduur van 15 dagen en worden pas bindend nadat Belpub deze schriftelijk aanvaard heeft.

De offertes worden gebaseerd op basis van de aangereikte gegevens, tekeningen, foto’s,  teksten, …, door de Klant, die steeds en te allen tijde verantwoordelijk blijft voor de correctheid ervan.  Belpub kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor foutief door de Klant aangeleverde gegevens, tekeningen, foto’s,  teksten, …, noch maakt dit een reden in hoofde van de Klant uit om de betaling van navolgende factuur te protesteren en/of niet te voldoen.

2.2. Stalen, ontwerpvoorbeelden, monsters enz… (inclusief kosten) worden, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, steeds aangerekend aan de Klant.

Artikel 3. Bestelling plaatsen en bevestigen

3.1.  De Klant verbindt zich ertoe de bestelbon steeds op eigen verantwoordelijkheid in alle rubrieken (bv leveringsadres, lettertype, kleur van de bedrukking, positie van de te bedrukken tekst/afbeelding, het te gebruiken textiel, …) nauwkeurig en volledig in te vullen. Indien de Klant bepaalde kenmerken, karakteristieken of kwaliteiten van de verkochte goederen niet uitdrukkelijk invult op de bestelbon, worden deze door Belpub naar best vermogen vrij gekozen.

Pas nadat Belpub de bestelling schriftelijk aanvaard heeft, komt de overeenkomst tussen Belpub en de klant effectief tot stand.

3.2.    Indien de Klant of Belpub de bestelling voor om het even welke reden (voor aanvang) annuleert of vroegtijdig beëindigt, Belpub weigert de bestelde goederen te leveren of de Klant weigert de bestelde goederen in ontvangst te nemen, dient de in gebreke blijvende partij een forfaitaire vergoeding te betalen van 25 % van de waarde van de bestelde goederen (prijs exclusief btw) aan de rechthebbende partij.  

3.3. Ontwerpen, cliché’s, films, borduurprogramma’s, berekeningen, offertes, plannen enz… blijven steeds en uitsluitend de intellectuele eigendom van Belpub en kunnen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Belpub door de Klant niet aan derden worden meegedeeld.

Artikel 4. Prijs

4.1. De prijs van de verschillende producten wordt steeds aangegeven op de bevestiging van de bestelling in euro, is exclusief btw (B2B), en exclusief de (eventuele) verzendingskosten. De leveringskosten, indien van toepassing, worden afzonderlijk vermeld en moeten op het moment van de bestelling betaald worden, waarbij zij afhankelijk zijn van de bestemming, het gewicht en de omvang van het pakket en zowel een vergoeding omvatten voor de voorbereiding van het pakket als voor de vervoerskosten zelf. Eventuele bankkosten zijn steeds ten laste van de Klant.

Belpub behoudt zich het recht voor de prijs aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten, dewelke nieuwe prijs onmiddellijk van kracht wordt op nieuwe bestellingen na publicatie van de prijswijzingen.

4.2.A De prijzen van de aanbieding of overeengekomen in de offerte zijn prijzen exclusief, BTW, taksen (douane) en diensten, en zullen worden doorberekend zodra deze bekend zijn.

4.2.B Op elke bestelling die geplaatst wordt bij Belpub en geleverd dient te worden buiten België kunnen eventuele belastingen en douanerechten geheven worden wanneer het pakket zijn bestemming bereikt. De douanerechten en eventuele belastingen die verbonden zijn aan de levering van een product vallen uitsluitend en integraal ten laste van de Klant, die er verantwoordelijk voor is.

Belpub is niet verplicht, noch gehouden, de geldende douanerechten en belastingen na te gaan op het leveringsadres van de Klant. Om te weten welke douanerechten en belastingen van toepassing zijn, raadt Belpub de Klant aan zich hiervoor te informeren bij de bevoegde autoriteiten in zijn/haar land.

4.3. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de Algemene Voorwaarden.

4.4. Behoudens andersluidend en schriftelijk akkoord, zijn de facturen contant, netto en zonder korting of schuldvergelijking onmiddellijk betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Belpub te 8800 Roeselare, Armoedestraat 11/1.

Na de betaling van de prijs via Bancontact of via bankoverschrijving, voor zover van toepassing, ontvangt de Klant per e-mail een ontvangstbevestiging op het e-mailadres dat door hem vrijwillig werd verstrekt op de bestelbon. De bestelling via Bancontact of Bankoverschrijving is betaald wanneer de controle-instantie de betaling en haar goedkeuring bevestigt aan Belpub. Wanneer de bevoegde controle-instantie online Bancontact betaling weigert of wanneer de bestelling door de Klant niet betaald wordt, behoudt Belpub zich het recht voor om de bestelling op te schorten totdat de betaling effectief ontvangen is door Belpub.

Artikel 5. Verwerken bestelling en levering

5.1. Behoudens anders schriftelijk overeengekomen met Belpub, dient de Klant de bestelling volledig betaald te hebben alvorens deze verwerkt en/of geleverd kan worden.

De leveringstermijn wordt louter te goeder trouw en bij benadering opgegeven. Een vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot annulering van een bestelling, noch schadevergoeding of wat dan ook in het voordeel van de Klant. Belpub verbindt zich ertoe alle mogelijke inspanningen te leveren om de leveringstermijnen na te leven.

Omstandigheden onafhankelijk van de wil van Belpub zijn onder meer: vertraging in de toelevering van materialen, brand, staking, oorlog, lock-out, ontploffingen, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, slecht weer, ongevallen, alsmede alle omstandigheden die de uitvoering van een overeenkomst buiten haar wil om vertragen, worden in ieder geval beschouwd als overmacht wanneer zij de levering / uitvoering van het werk bemoeilijken, vertragen en/of onmogelijk maken en verlenen haar het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigd te beschouwen of de uitvoering ervan op te schorten, dit alles zonder dat enige schadevergoeding, noch prijsvermindering, door de Klant noch door Belpub kan worden gevorderd.

5.2. Belpub neemt de afmetingen, gewichten, graden, percentages, kleuren, enz… die vermeld worden op de bestelbon van de Klant zo goed als mogelijk in acht. Indien er bepaalde afmetingen buiten de gebruikelijke toleranties vallen, zal Belpub dit voorafgaandelijk melden aan de Klant. De Klant blijft als enige exclusief en uitsluitend verantwoordelijk voor de correctheid van de ingevulde gegevens op de bestelbon zonder enige recht op schadevergoeding op welke wijze ook jegens Belpub.

5.3. Wanneer de Klant zelf de te verwerken / te bedrukken goederen aanlevert, is de Klant uitsluitend verantwoordelijk voor de kwaliteit ervan en gebeurt de verwerking / bedrukking door Belpub uitsluitend en integraal op de verantwoordelijkheid van de Klant. De Klant kan geen enkele manier aanspraak maken op enige schadeloosstelling in welke vorm ook wegens bij voorbeeld het bestaan/ontstaan van hechtingsproblemen, kleurafwijkingen, …, tenzij de Klant bewijst dat dit louter en uitsluitend aan het foutieve toedoen door Belpub te wijten is.

Indien de Klant zelf te verwerken / te bedrukken goederen aan Belpub heeft bezorgd en deze her verpakt wil zien, zal hiervoor door Belpub een extra kost worden aangerekend jegens de Klant.

5.4. Voor zover van toepassing worden de bestellingen steeds verzonden op risico van de Klant, zelfs wanneer Belpub de vervoerder en/of het vervoermiddel zou hebben aangeduid. Belpub kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen in het transport, noch wegens beschadigingen / te niet gaan van de goederen die tijdens het transport zouden ontstaan zijn.

Het risico gaat zodoende steeds op de Klant over zodra de goederen het productiegebouw van Belpub verlaten hebben.

De bestellingen worden steeds en uitsluitend op risico van de Klant verzonden naar het leveringsadres dat de Klant op zijn bestelbon / bij zijn bestelling heeft opgegeven.

Indien de Klant alsnog geen leveringsadres zou hebben opgegeven of wanneer een bestelling zou terugkomen wegens foutief leveringsadres, heeft Belpub geen enkele bewaringsplicht, minstens bekomt Belpub het recht op het vorderen van een redelijke stockagevergoeding op basis van de omvang en de duurtijd van de stockage van de bewuste goederen.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. Belpub behoudt zich de integrale eigendom voor van de verkochte / bewerkte producten totdat de Klant alle betalingsverplichtingen, zijnde de prijs, eventuele schadevergoedingen, kosten, enz volledig en integraal voldaan heeft jegens Belpub. Belpub behoudt zich tevens het recht voor om de kosten in zake het verhaal jegens derden van de niet betaalde goederen terug te vorderen jegens de Klant.

De Klant erkent dat dit beding van eigendomsvoorbehoud hem/haar ter kennis is gebracht en door hem / haar aanvaard geworden is ten tijde van de contractsluiting.

6.2. Zolang de Klant zijn betalingsverplichtingen in welke vorm ook niet integraal heeft voldaan jegens Belpub, is het de Klant verboden om de goederen te vervreemden, over te dragen, in pand te geven, en/of op onherkenbare wijze te verwerken vooraleer alles betaald geworden is aan Belpub op straffe van een forfaitaire schadevergoeding van 25 % van de prijs van de geleverde / verwerkte goederen.

Alle schuldvorderingen die de Klant met betrekking tot de onder voormeld eigendomsvoorbehoud geleverde goederen jegens om het even welke derden beschikt of in de toekomst zal verkrijgen, gaan van rechtswege over op Belpub zolang de Klant zijn betalingsverplichtingen jegens Belpub niet integraal voldaan heeft. De Klant is daarbij steeds gehouden om de overdracht van de schuldvordering in kwestie ter kennis te brengen aan de schuldenaar van deze schuldvordering, alsook om van deze kennisgeving het bewijs voor te leggen aan Belpub.

Ook Belpub kan de overdracht van de schuldvordering ter kennis brengen aan de betrokken schuldenaar, hetgeen geen afbreuk doet aan de kennisgevingsverplichting ter zake in hoofde van de Klant.

Artikel 7. Privacy

7.1. De privacy van De Klant is van essentieel belang voor Belpub. Belpub eerbiedigt de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).

De Klant kan het volledige privacy beleid vinden op www.belpub.be/privacyverklaring

Artikel 8. Wanprestatie

8.1. In geval van niet/laattijdige betaling door de Klant (en/of Belpub voor zover van toepassing) zal op het openstaand bedrag/saldo van rechtswege en zonder aanmaning een verwijlintrest van 8 % per jaar verschuldigd zijn tot datum der integrale betaling van de openstaande schuld. Tevens zal na vergeefse aanmaning de openstaande schuld bij wijze van forfaitaire schadevergoeding verhoogd worden met 10% met een minimum van 125 EUR, zelfs in geval van het toekennen van eventuele termijnen van respijt. Het uitblijven van betaling op de vervaldag van een factuur brengt verval met zich mee van het betalingsuitstel dat voor andere facturen zou zijn toegestaan en maakt alle niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. De in gebreke blijvende klant dient in te staan voor alle schade en kosten voortvloeiend uit de inning van de vordering.

Bij niet/laattijdige betaling van de openstaande schuld in hoofde van de Klant, behoudt Belpub zich het recht voor om de openstaande, navolgende bestellingen en/of leveringen op te schorten totdat de Klant al zijn betalingsverplichtingen jegens Belpub integraal nagekomen is, zonder enig recht op enige welkdanige schadevergoeding in hoofde van de Klant.

8.2. De overeenkomst tussen Belpub en de Klant zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden zijn wanneer de Klant failliet wordt verklaard, een gerechtelijk akkoord heeft aangevraagd, of in vereffening wordt gesteld, dan wel wanneer zijn staat van onvermogen op een andere wijze wordt vastgesteld. De Klant verbindt er zich in dat geval onmiddellijk toe op zijn kosten de aan hem geleverde goederen terug te bezorgen aan Belpub, onverminderd het recht van Belpub op schadevergoeding indien  hiertoe grond bestaat.

Artikel 9. Klachten

9.1. Wanneer de Klant de levering ontvangt, moet hij onmiddellijk nagaan of de levering overeenkomt met zijn bestelling. Indien dit niet het geval zou zijn, dient hij dit per aangetekend schrijven aan Belpub te melden binnen de 5 werkdagen, op straffe van verval, na ontvangst van de bestelde goederen. Hetzelfde geldt indien er bepaalde zichtbare gebreken op de geleverde goederen door de Klant zouden worden vastgesteld.

De onzichtbare gebreken moeten uiterlijk, op straffe van verval, binnen de 8 werkdagen na hun ontdekking per aangetekend schrijven gemeld worden aan Belpub met een maximale duur van 6 maanden na hun levering.

Klachten aangaande de facturen dienen op straffe van verval binnen de 8 werkdagen na factuurdatum aan Belpub kenbaar te worden gemaakt bij aangetekend schrijven.

9.2. Telkenmale de Klant een klacht overmaakt aan Belpub, moet deze afdoende onderbouwd zijn en vergezeld worden van de benodigde bewijsstukken die de gegrondheid van de klacht bewijzen, zijnde met een kopij van de lever/vrachtbrief, foto’s van het ontvangen pakket, foto’s van het vastgestelde gebrek enz.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1. Belpub is niet aansprakelijk voor eventuele inbreuken op reproductierechten, auteursrechten en/of andere intellectuele rechten van derden, voortkomend uit de uitvoering van de opdracht van de Klant zodat de Klant Belpub steeds en integraal zal vrijwaren tegen aanspraken van derden dienaangaande.

10.2. Belpub is niet aansprakelijk voor indirecte schade die kan voortvloeien uit de toepassing van huidige Algemene Voorwaarden zoals bijvoorbeeld bedrijfsverlies, winstderving, verlies van kansen, productieverlies, verlies van activiteit, verlies van klanten, schade aan de reputatie, algemene schade of kosten in hoofde van de Klant.

De aansprakelijkheid van Belpub zal per schadegeval beperkt zijn ten belope van maximaal de prijs van de aangekochte producten, of het bedrag waartoe Belpub maximaal verzekerd is voor zover sprake is van een gedekt schadegeval.

10.3. Belpub is niet aansprakelijk voor schade die aan de geleverde goederen kan ontstaan indien de Klant de specifieke was – en onderhoudsvoorschriften van de geleverde goederen niet naleeft. Zo dienen de goederen (niet limitatieve opsomming) steeds binnenstebuiten gewassen te worden op een temperatuur van maximum 40°C en dit hoogstens voor het eerst nadat 24 uur verstreken is na de bedrukking ervan, mogen de goederen niet in de droogkast te worden geplaatst en dienen zij steeds binnenstebuiten te worden gestreken, waarbij nooit over de aangebrachte bedrukking mag worden gestreken.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde Rechtbank

11. De overeenkomsten tussen Belpub en de Klant zijn steeds en uitsluitend onderworpen aan het Belgisch Recht, met uitdrukkelijk uitsluiting van het Weens Koopverdrag van 1980.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, exclusief bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

TOP

Winkelwagen 0