Privacyverklaring

Artikel 1. Toepassingsgebied
 • 1.1. Uw privacy is van essentieel belang voor BV Belpub.
 • 1.2. In deze privacyverklaring lichten wij u in over de aard en de omvang van de verwerking van uw persoonsgegevens en wat uw rechten hierbij zijn. Indien u nog vragen heeft kan u ons contacteren:
  • Per mail: info@belpubshop.eu
  • Per post: Armoedestraat 11 bus 1, 8800 Roeselare
  • Per telefoon: +32 (0)56 53 17 03
 • 1.3. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de gegevens van:
  • de bezoekers van de website www.belpubshop.eu, hierna de “Website”;
  • onze (contactpersonen van), potentiële klanten en/of zakenpartners in het kader van onze dienstverlening;
  • sollicitanten die bij BV Belpub een sollicitatie indienen
 • 1.4. Door gebruik te maken van deze Website, ons te contacteren per mail, telefoon of post of het overmaken van een klacht, bestelling of vraag, verbindt u zich ertoe deze privacyverklaring te aanvaarden en na te leven. 
 • 1.5. BV Belpub tracht te alle tijde te handelen in overeenstemming met de Algemene Vordering Gegevensbescherming van 27 april 2016.
Artikel 2. Wie zijn wij?
 • 2.1. De Website wordt beheerd en uitgebaat door BV Belpub, een besloten vennootschap, met zetel te 8800 Roeselare, Armoedestraat 11 bus 1, KBO-nr. 0427.559.370 (in deze privacyverklaring aangeduid met “wij” en “Belpub”).
 • BV Belpub is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Wij bepalen het doel en de middelen (het waarom en hoe) van de verwerking van uw gegevens
Artikel 3. Soorten persoonsgegevens
 • 3.1. BV Belpub kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

Categorie 1

Gegevens die worden verzameld tijdens het bezoeken van onze website. Deze gegevens omvatten o.a. uw IP-adres en details over uw bezoek (analytische gegevens)

Categorie 2

Gegevens die worden verzameld wanneer u ons contacteert. Deze gegevens zijn uw naam en voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, ondernemings- en/of BTW-nummer en alle andere gegevens die u zelf vrijwillig overmaakt.

Categorie 3

Gegevens die door ons worden verzameld wanneer u een bestelling plaatst en/of een account aanmaakt op onze website en de gegevens die we bekomen van derden (bijvoorbeeld gerechtsdeurwaarders) in het kader van lopende overeenkomsten.

Enkele voorbeelden van persoonsgegevens die wij verzamelen in dit kader zijn naam en voornaam, adres- en factuurgegevens, telefoonnummer, betaalgegevens, geüploade bestanden, e-mailadres, activiteit van de onderneming, enz.

Op basis van uw expliciete toestemming kunnen deze gegevens eveneens gebruikt worden voor direct marketing.

Categorie 4

Gegevens die worden verzameld wanneer kandidaat-werknemers een spontane sollicitatie indienen of wanneer u uw gegevens overmaakt naar aanleiding van een gepubliceerde vacature.

Enkele voorbeelden van persoonsgegevens die wij verzamelen in dit kader zijn : uw naam en voornaam, (email)adres, huidige functie, curriculum vitae, eventueel foto’s die door u worden overgemaakt in kader van de sollicitatie, contactgegevens van referenties.

 

Artikel 4. Cookies
 • 4.1. Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op de computer of mobiel apparaat worden geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) applicatie gebruikt waardoor bepaalde gebruikersinformatie wordt opgeslagen. 
 • 4.2. BV Belpub maakt gebruik van cookies om de inhoud van haar website te beheren. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van onze website en kan u niet weigeren als u onze Website wil bezoeken. 

BV Belpub maakt gebruik van volgende cookies:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig anders werkt de website niet. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld. In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt naar aanleiding van een handeling van u waarmee u in wezen een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld uw privacyinstellingen registreren, in de website inloggen of een formulier invullen. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van de website zullen dan niet werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig anders werkt de website niet. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld. In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt naar aanleiding van een handeling van u waarmee u in wezen een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld uw privacyinstellingen registreren, in de website inloggen of een formulier invullen. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van de website zullen dan niet werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

Functionele cookies

Deze cookies stellen de website in staat om extra functies en persoonlijke instellingen aan te bieden. Ze kunnen door ons worden ingesteld of door externe aanbieders van diensten die we op onze pagina’s hebben geplaatst. Als u deze cookies niet toestaat kunnen deze of sommige van deze diensten wellicht niet correct werken.

Doelgroepgerichte cookies

Deze cookies kunnen door onze adverteerders op onze website worden ingesteld. Ze worden wellicht door die bedrijven gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar ze zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien.

Sociale mediacookies

Deze cookies kunnen worden gebruikt door de verschillende sociale media die we op onze website hebben geplaatst om u in staat te stellen onze inhoud met uw vrienden en netwerken te delen. Ze kunnen uw browser op andere websites volgen en bouwen een profiel van uw interesses op. Dit kan van invloed zijn op de inhoud en berichten die u op andere websites ziet. Als u deze cookies niet toestaat kunt u de sociale mediaknoppen wellicht niet zien of gebruiken.

 • 4.3. U kan meer lezen over de verwerking van persoonsgegevens via cookies in onze cookiepolicy
Artikel 5. Doeleinden van de gegevensverwerking/rechtsgronden
 • 5.1. BV Belpub kan gebruik maken van uw persoonsgegevens onder de respectievelijke categorieën voor:

Categorie 1

Het optimaliseren van onze website en een analyse te maken van onze diensten. Op basis van cookies waarvoor wij expliciet toestemming vragen bij uw eerste bezoek aan de website, worden anonieme statistieken bijgehouden, waaruit geen specifieke personen of bedrijven kunnen worden geïdentificeerd.

Categorie 2

De gegevens worden op basis van uw expliciete toestemming en ons gerechtvaardigd belang bij contactname verzameld, zodat wij uw vragen, opmerkingen, berichten, etc. kunnen beantwoorden. Deze gegevens gebruiken wij om onze klantenservice te verbeteren en u vlotter te helpen wanneer u ons een volgende keer contacteert.

Categorie 3

Deze gegevens worden verzameld met het oog op het verwerken, maken en leveren van uw bestelling op het door u gekozen leveringsadres. Via de verstrekte gegevens zal u op de hoogte worden gehouden van de voortgang van uw bestelling. Deze gegevens worden verzameld omdat deze noodzakelijk zijn om onze verplichtingen na te komen op basis van met ons gesloten overeenkomst.

 

Met betrekking tot ons rechtvaardig belang, namelijk ons bedrijfsbelang, kunnen wij uw gegevens verwerken m.b.t. facturatie, het opstarten van een invorderingsprocedure of uw kredietwaardigheid te toetsen.

 

Indien u hiertoe hebt toegestemd, kunnen deze gegevens ook gebruikt worden om u onze nieuwsbrief aan te bieden per mail of om interessante aanbiedingen ter kennis te brengen vanwege ons gerechtvaardigd belang om onze dienstverlening commercieel te optimaliseren (directe marketing). 

 

Op grond van wettelijke verplichtingen kunnen wij genoodzaakt zijn deze gegevens over te maken aan de overheid of een opsporingsinstantie in geval van onderzoeken naar fraude.

Categorie 4

De gegevens worden verzameld en verwerkt op basis van uw toestemming in het kader van een sollicitatieprocedure, zodat wij kunnen beoordelen of wij een arbeids- of samenwerkingsovereenkomst wensen aan te gaan.

Artikel 6. Bewaartermijn/-criteria voor het vastleggen van de bewaartermijn
 • 6.1. Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart BV Belpub uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de hierboven gestelde doelen.
Artikel 7. Gegevensontvangers
 • 7.1. BV Belpub zal uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in het kader van het verlenen van de diensten van BV Belpub en de optimalisering daarvan, zoals, maar niet beperkt tot:
  • Logistieke dienstverleners;
  • Software providers;
  • Financiële instellingen die instaan voor de gekozen betalingsmethode;
  • Uw en onze dienstverleners;
  • Op verzoek van de bevoegde autoriteiten op grond van de wet.
 • 7.2. In geval van interne reorganisatie of overdracht van activiteiten kunnen uw gegevens echter wel worden doorgegeven aan nieuwe entiteiten binnen BV Belpub of aan derden die de continuïteit van onze dienstverlening garanderen. In de mate van het mogelijke zal u hierover worden geïnformeerd.
 • 7.3. In alle overige gevallen zal BV Belpub uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derde partijen.
 • 7.3. In alle overige gevallen zal BV Belpub uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derde partijen.
Artikel 8. Uw rechten
 • 8.1. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen. Daarnaast heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of er bezwaar tegen te maken. Ten slotte hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 • 8.2. Wanneer u beroep wenst te doen op deze rechten, gelieve dan contact op te nemen met info@belpubshop.eu. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
 • 8.3. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensautoriteit; Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (tel: +32 2 274 48 00 of via contact@apd-gba.be)
Artikel 9. Beveiliging persoonsgegevens
 • 9.1. BV Belpub verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.
 • 9.2. BV Belpub zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud ( met datacenter binnen de EU).
 • 9.3. Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van BV Belpub, de controles die uitvoeren en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat BV Belpub in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen. 
 • 9.4 In geen geval kan BV Belpub aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. 
Artikel 10. Update Privacy Policy
 • 10.1. BV Belpub is gerechtigd om deze privacyverklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website te raadplegen.

  De updates zijn onmiddellijk en integraal van toepassing zodra ze gepubliceerd werden op de Website.  

  Deze versie dateert van 18/05/2021
Artikel 11. Contacteer BV Belpub
 • 11.1. Indien u uw rechten wenst uit te oefenen of u vragen heeft over de privacyverklaring of over de wijze waarop BV Belpub uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren via info@belpubshop.eu of via (+32)56 53 17 03.
TOP
Winkelwagen 0